Klachtenregeling

Gaat er toch iets mis?


Indien ontevredenheid bestaat over de uitvoering van onze werkzaamheden kan dit aanleiding zijn tot het indienen van een klacht. Ook onregelmatigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de uitvoering van onze werkzaamheden of het vertrouwen in ons bedrijf kunnen schaden, kunnen worden gemeld.Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:
- Organisatie: Rietbergenbewindvoering
- Bewindvoerder: Monique Rietbergen
- Klacht: een schriftelijke uiting tot onvrede over de dienstverlening

Artikel 2. Bereik

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliŽnten van de organisatie. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling de klacht door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. 

Artikel 3 Ontvankelijkheid
Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. Hierin moet minimaal staan: Naam en adres van de cliŽnt, de datum en de klacht  moet duidelijk omschreven worden. Een klacht dient binnen 6 maanden na het voorval ingediend te worden bij de organisatie. Indien hieraan niet wordt voldaan, kan de klacht niet in behandeling worden genomen. Hiervan krijgt de cliŽnt binnen 5 werkdagen bericht.


Artikel 4 Afhandelingstermijn
Een klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder. Binnen 6 weken wordt door de bewindvoerder schriftelijk en gemotiveerd op de klacht beslist. Indien de klacht gegrond wordt verklaard wordt vermeld of en zoja welke gevolgen hieraan worden verbonden. Bij ongegrondverklaring gaat Rietbergen Bewindvoering met client in gesprek om herhaling van de klacht te voorkomen.

Artikel 5 Registratie
De organisatie administreert, registreert en archiveert binnengekomen klachten.

Artikel 6 Geheimhoudingsplicht
Alle betrokkenen zijn tot geheimhouding verplicht. Dit betekent dat zij alle informatie waarvan zij in, of in verband met, de uitoefening van hun functie kennis dragen niet verder bekend zullen maken dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken zoals deze zijn vastgelegd in deze klachtenregeling

Artikel 7 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 01-01-2015 en geldt voor onbepaalde tijd. Aan deze regeling wordt bekendheid gegeven door publicatie op de website van de organisatie.

plants